The Arundhati Foundation is fortunate to have many well-wishers.
We acknowledge our patrons and appreciate their support and help through our endeavour.

 • Achyut S Tambwekar
 • Ananthvikas Jayaram
 • Anita Muthukumar
 • Anuradha Mahajan
 • Arati Bedekar
 • Arun Subramanian
 • Chandar Sundaram
 • Chitra Dhume
 • Colleagues from the SAN team in NetApp
 • Dipak Mane
 • K Ravindran
 • Kesavadas
 • Mala Shyam Kokku
 • Manohar Dhume
 • Manoj Kabre
 • Nita Adyanthaya
 • Prasanna Bhaskar
 • Rajesh Dhume
 • Ramesh A Dhume
 • Sandhya Rao
 • Sangeeta Keskar
 • Sanjay Khurana
 • Saranya T
 • Savita Thakur
 • Smitha Jayaram
 • Sundararaman Chinnaraj
 • Sunita Wheeler
 • Susan Mathew
 • Usha Vadrana